เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการสืบค้นสถานะข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. รายละเอียดการเสนอหลักสูตร
2. สถานะของการเสนอหลักสูตร
1

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษารับเรื่องและตรวจสอบความถูกต้อง

2

เสนอที่ประชุมกรรมการทางวิชาการชุดต่าง ๆ

3

เสนอ สป.อว. พิจารณาความสอดคล้องฯ

4

สถานะการรับรองหลักสูตรโดย ก.พ. และ ก.ค.ศ.